تبلیغات
توصیف یک تاشش - برخی ازاصطلاحات وکلمات عامیانه درزبان فارسی
 
توصیف یک تاشش
پرسیدن بهتر ازندانستن است...
درباره وبلاگ


غلامعلی حاتمی لیسانس آموزش ابتدایی سابقه خدمت 25سال
معاون دبستان شهید تکلو مدرس ارزشیابی توصیفی ,مدرس قرآن پایه پنجم وسرگروه آموزش ابتدایی شهرستا ن تایباد این وبلاگ بمنظور آشنایی بیشتر همکاران محترم فرهنگی و اولیاء گرامی با ارزشیابی کیفی توصیفی ومفاهیم آموزشی پایه اول تاششم ابتدایی راه اندازی گردیده است. امیدداریم تابانظرات سازنده خود مارادرپیشبرد هدفمان یاری کنید.

مدیر وبلاگ : علی حاتمی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب این وبلاگ چیست؟


کلمات واصطلاحات عامیانه در زبان محاوره فارسی

آشغال- خرده ریز و باقی مانده هرچیزی

اَخم- درهم کشیدگی صورت از اوقات تلخی

اخم وتَخم- اخم با اظهار تشدد و اوقات تلخی

اخمو- عبوس و همیشه اوقات تلخ

ادا- حرکت لغو وتقلید

ادا درآوردن- حرکات لغو کردن و تقلید درآوردن

اُردنگ- لگد

اطوار,اطفار - ادا و حرکات لوس و بی مزه, اطوار درآوردن

اکبیر- کثافت روحانی, فلاکت و آثار ظاهری آن

اکبیری- کسی که اکبیر اورا گرفته باشد.

آلاخون و والاخون- سرگردان

اَلدَنگ- لوده و بی غیرت و بی کار و بار

الم شنگه- شلوغی و همهمه و داد و بیداد

امل- بزن بهادر و با استخوان

اَنگ انداختن- چیزی را از قبل حساب کردن

انگولک کردن- سربه سر گذاشتن, با انگشت چیزی را زیر و روکردن, به هم زدن, به چیزی وررفتن

باباغوری- کسی که چشمش از کاسه بیرون آمده باشد.

بامبول- حقه

بامبول زدن یا سوار کردن-حقه زدن

بُغ کردن- عبوس شدن

بِلبِشو-شلوغی که دیگر کسی به فکر کسی نیست(شلوغ بازار)

بُنجل- قطعات پارچه کهنه یا لباس کهنه را گویند.

پاتوق- مرکز, محل اجتماع, مقر, موعدگاه

پچ پچ کردن- نجوی کردن و توگوشی حرف زدن

پَخ(پخت)- پهن و صاف

پَخمه- کودن و نفهم

خرت و پرت- اسباب خرده و ریزه متفرقه.

پرسه- گردش و سیاحت و دورگشتن

پینکی زدن- چرت زدن

تاکردن- به معنی سازش و رفتار و معامله کردن است گویند فلانی با من خوب یا بد تا نکرد.

تار و مارکردن- تاراندن

تُخس- آدم شرور و شیطان

تریدن- غلتیدن

ترکه- شاخه باریک و راست

تَشَر- اوقات تلخی و غضب (تشرزدن)

تفاله- باقی مانده میوه و سبزی فشرده شده ،که شیره اش را گرفته باشند.

تک و پوز- به معنی دک و پوز است که سر و صورت باشد در محل دشنام و تحقیر گویند.

تک و توک- عده کمی از اشیاء یا اشخاص را گویند که از هم جدا و سوا افتاده باشند.

تلو تلو خوردن- راه رفتن در حال گیجی ومستی

تیپا (ته پا یا تک پا)- لگدی است که با تک پا زنند

تیله- گلوله یا گردو یا سنگی است که اطفال باآن بازی کنند.

توغولی(دوقولی)- گرد و چاق

جُربُزه- قابلیت و شایستگی اشخاص

جَلد- چست و چابک و تند

جُل- معنی فرش

جُل و پَلاس- فرش و اثاث البیت کهنه و خراب را گویند.

جِلز و وِلز- صدای کباب شدن و سوختن چیزی را گویند مانند صدای دنبه که کباب شود و به

معنی اصرار و الحاح و التماس هم آمده است.

جمبوری یا جمبولی- آدم فضول و زبان باز که درهمه کار مداخله می کند.

جیم شدن- دک شدن یعنی آهسته از مجلس بیرون رفتن است.

حالی کردن- فهماندن

خِرت و پِرت- چیزهای مختلف و کم بها

خِرِفت (خِرف)- آدم بی ذهن و کند فهم وکم هوش

خُل- دیوانه و چل

خِنگ- خِرِفت

خیت کردن(شدن)- کسی را در مباحثه و مجادله مغلوب نمودن و از میدان درکردن است.

داغون شدن- پریشان شدن

دَبه درآوردن- در معامله و غیره بیش از آنچه قرار بوده تقاضا نمودن است.

دَک شدن- جیم شدن است یعنی آهسته از جایی بیرون رفتن.

دک کردن- کسی را به بهانه ای از مجلس بیرون نمودن است.

دَک و پوز- سر و صورت زشت است و تک و پوز هم می گویند.

دَمَر- پشت به هوا خوابیدن است چنان که گویند فلانی دمر خوابیده بود.

دَمَغ- سرخورده و احمق و از خودراضی

دِنج- جای راحت (گوشه دنج)

دَنگ و فَنگ- سر و صدا و اوضاع و ترتیبات است.

دیلاق- آدم بلندقد بی قابلیت

راستا حسینی- حرف ساده و صادق و بی ریا

زَغنِبود- کوفت و آکله است و درمورد دشنام استعمال شود.

زُل زُل نگاه کردن- بدون به هم زدن چشم خیرن نگاه کردن است.

زَلَم زیمبو- شل و ول و خرت و پرت است.

سِقُلمه- ضربتی است که با مشت بسته زنند درحالتی که سرانگشت شست از میان دو انگشت بیرون زده باشد

سِکندری- زمین خورنی را گویند که از گیر کردن تک پا به معانی باشد و انسان با زانو به زمین

افتد.

شَق و رَق- چیز سخت را گویند

شُل و وِل- چیز شل و ازهم دررفته را گویند و درحق اشخاص بی نظم و ترتیب هم استعمال می شود

شلخته- زن هرزه رو و بی سامان

شَلَم شوربا- به معنی شل و ول است.

شیله و پیله- ریا و نادرستی

طپاندن- به معنی چپاندن است که به زور چیزی زا در جای تنگی جادادن باشد.

عَلم شنگه- شلوغی و همهمه و داد و بیداد است.

غال- کسی را به وعده خلاف درابتلا انداختن است.

فیس- افاده و غرور

فیس کردن- مغرور بودن

قاپیدن- به طور ناگهانی و چابکی چیزی را از جایی برداشتن و یا از دست کسی گرفتن است.

قاچ- قطعه خربزه و هندوانه

قاطی- داخل هم کردن و به هم زدن

قُلچُماق- پهلوان

قُلدُر- آدم قلچماق و گردن کلفت

قلقلک - خارش دادن است به طوری که خنده حاصل شود.

قُلُمبه- چیز برآمده و حرف و کلمات غریب و عجیب را گویند.

کاس کردن- کسی را از زور اصرار کردن و حرف زدن خسته نمودن است.

کشیده- سیلی

کلک زدن- حقه زدن و هرزگی کردن

کِنِس- خسیس

کوتوله- کوتاه

لُب و لباب- چاق و فربه و دلپذیر

لُخم- گوشت بی پوست و بی استخوان

لِفت و لیس- کم کم از جایی چیزی به دست آوردن

لَم دادن- درجایی به راحتی تکیه دادن و افتادن است.

لوچه- لبان و پوز (لب ولوچه)

لو دادن- مشت کسی را بازکردن

لوده- آدم الواط و خوشمزه

لوس- آدم بی معنی و ازخود راضی

لولیدن- جنبیدن و غلتیدن

لیز خوردن- سر خوردن و لغزیدن

ماچ- بوسه

ماسوندن- بنای کاری را محکم نمودن

مَتَلک- حرفهای خوشمزه و نیشدار

مِن مِن کردن- به طور نارضایی و ترس آهسته سخن راندن است.

موس موس کردن- تملق گفتن است برای به دست آوردن خاطر کسی

ناتو(نارو )- غدر و خیانت

ناقلا- آدم خدعه گر و باهوش

نشگون- با دوانگشت بدن کسی را فشردن است.

نُنُر- به معنی لوس است.

وا رفتن- متلاشی شدن و ازهم دررفتن

وَر- سو و طرف

وِرّاجی- پرگویی

ورپریدن- مردن و درگذشتن است و درموقع نفرین استعمال شود.

وررفتن- مشغول بودن و بازی کردن با چیزی است بدون آنکه نتیجه مطلوب حاصل گردد

فلانی آنقدر به ساعت ور رفت که خرابش کرد.

ورقُلنبیدن- بالا آمدن و نفخ کردن

وَر کشیدن- بالا کشیدن(کفش ها را ور کشید)

ولرم- نیم گرم

ول کردن- رها کردن

وِلِنگار- مزخرف گو

ولو- پاشیده و متلاشی

وول وول کردن- جنبیدن و غلتیدن بی صداست

هاج و واج- حیران ومتعجب

هَوار- فریاد (دادوهوار)

هول دادن- کسی یا چیزی را به جلو راندن

هولَکی- با دستپاچگی و اضطراب

هول زدن- عجله کردن

یکه خوردن- از تعجب جنبیدن

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 05:50 ق.ظ
Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying
to find a template or plugin that might be able to
fix this issue. If you have any suggestions, please
share. Thanks!
شنبه 13 آبان 1396 06:23 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما سرعتی سریع بدهد
متن در محتوای شما به نظر می رسد از صفحه نمایش در اینترنت اکسپلورر اجرا می شود.

من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی است و یا چیزی با سازگاری مرورگر است، اما
من فکر کردم که می خواهم پست بگذارم تا بفهمم روش اجرا و طراحی بهرحال بی نظیر به نظر میرسد!
امید است مشکلاتت بزودی حل شود. خیلی ممنون
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:03 ق.ظ
Hi, just wanted to say, I loved this article.

It was practical. Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ


دریافت كد ساعت